Lög

Lög – Félags norrænna forvarða – Ísland

1. Félagið heitir Íslandsdeild Félags norrænna forvarða. Lögheimili þess er í Reykjavík.

Íslandsdeild Félags norrænna forvarða er deild innan Nordisk Konservatorforbund og fylgja lög deildarinnar lögum þess félags.  Í Fulltrúaráði Nordisk Konservatorforbund situr minnst einn fulltrúi Íslandsdeildar sem kjörinn er á aðalfundi.

2. Markmið félagsins er að auka samstarf meðal forvarða og þekkingu á forvörslu innanlands og hvetja til þátttöku í norrænu samstarfi t.d. fundum, ráðstefnum og útgáfu.

3. Félagsaðild er þrenns konar:

A. Almennir félagar geta þeir orðið sem lokið hafa að lágmarki 3ja ára forvörslumenntun frá viðurkenndum skóla, samsvarandi BA eða BS gráðu frá háskóla.

B. Aukafélagar geta þeir orðið, sem hafa með höndum störf er tengjast forvörslu, svo og nemar í forvörslu. Söfnum og stofnunum er einnig heimilt að sækja um aukafélagsaðild.

C. Heiðursfélagar. Aðalfundur getur tilnefnt heiðursfélaga úr röðum félagsmanna, á það einkum við um félaga sem með starfi sínu hafa stuðlað að framgangi forvörslu á Íslandi. Heiðursfélagar greiða ekki félagsgjald og halda að öðru leyti réttindum almennra félaga.

Skrifleg umsókn um félagsaðild sendist stjórninni fyrir aðalfund.

Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um náms- og starfsferil auk afrits af prófskírteini.

Inntaka nýrra félaga er háð samþykki aðalfundar.

Aukafélagar eiga rétt til þátttöku í starfsemi Félags norrænna forvarða, og rétt til að sitja aðalfundi, en hafa ekki atkvæðisrétt þar. Aukafélagar greiði hálft félagsgjald.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendist stjórnarmeðlimi með 2ja mánaða fyrirvara.

4. Félagsgjald

Félagar greiði það félagsgjald, sem Íslandsdeild Félags norrænna forvarða ákveður og  samþykkt hefur verið á aðalfundi.

Félagsgjald greiðist ár fyrirfram í einu.

Félagi, sem ekki hefur greitt félagsgjald í eitt ár, missir félagsréttindi sín, og telst ekki félagi fyrr en skuldin er greidd.

5. Stjórnin

Aðalfundur kýs stjórn, og skipa hana formaður og tveir meðstjórnendur. Stjórnin er kosin til eins árs í senn, endurkjör þó heimilt. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Þá skal kosinn varamaður í stjórn og tveir endurskoðendur.

Stjórnarfundir eru haldnir þegar einn stjórnarmeðlimur æskir þess, og skal formaður boða til fundarins. Ákvarðanir stjórnar eru háðar meirihluta atkvæða, þó skal atkvæði formanns ráða úrslitum þegar atkvæði falla jafnt. Ritari félagsins heldur fundabók og skal fundargerð samþykkt af stjórnarmeðlimum. Ef stjórnarmeðlimur getur ekki mætt skal í hans stað koma varamaður.

6. Reikningar

Reikningsárið telst 1. jan.-31. des. Gjaldkeri skal færa bókhald, og skal það vera tilbúið fyrir 1. febr. næsta reikningsárs. Fyrir aðalfund skulu reikningar félagsins samþykktir af endurskoðanda.

7. Aðalfundur

Aðalfundur hefur æðsta ákvörðunarvald í félaginu og skal stjórnað af fundarstjóra, sem valinn er af fundarmönnum. Aðalfund skal halda árlega fyrir lok marsmánaðar og er dagskrá þessi:

  1. Skýrsla formanns
  2. Reikningar félagsins lagðir fram og útskýrðir
  3. Lagðar fram tillögur frá stjórn eða félögum
  4. Ákvörðun félagsgjalds
  5. Kosning formanns og annarra í stjórn auk 1 varamanns
  6. Kosning tveggja endurskoðenda
  7. Kosning fulltrúa til Fulltrúaráðs
  8. Önnur mál

Til aðalfundar skal boða með minnst hálfs mánaðar fyrirvara.

Tillögum skal skilað til stjórnar 5 dögum fyrir fundinn.

Fundurinn er ályktunarhæfur án tillits til fjölda fundarmanna. Ræður þar einfaldur meirihluti.

Ritari skrifar fundargerð og skal hún samþykkt af fundarstjóra ásamt formanni félagsins.

Stjórnin skal boða til aukafundar ef ¼ félaga æskir þess skriflega. Á aukafundum gilda sömu reglur og á aðalfundum.

8. Félagið lagt niður

Ef minnst ¾ hlutar félagsmanna æskja þess á aðalfundi skal félagið lagt niður. Sami aðalfundur skal taka ákvörðun um hvernig fé því sem er í félagssjóði skuli ráðstafað.

Reykjavík, sept. 1983

Með lagabreytingum samþykktum á aðalfundi 31. mars 2011